Książki Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL

Bartłomiej Sipiński
Humanizm personalizmu
Seria "Mała Biblioteka Personalizmu"

Autor stara się przedstawić personalizm jako specyficzny rodzaj humanizmu, a precyzyjniej rzecz ujmując: nie tylko jako teorię człowieka i człowieczeństwa, ale rodzaj nastawienia, którego przyjęcie jest równoznaczne z afirmacją człowieczeństwa.

Więcej...
Bartłomiej Sipiński
Humanizm personalizmu
Seria "Mała Biblioteka Personalizmu"
Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2013
zamknij

Esej pod tytułem Humanizm personalizmu jest nieco uściśloną wersją wykładu wygłoszonego przez Bartłomieja Sipińskiego w Lublinie podczas II Lubelskich Dni Personalizmu. Autor stara się przedstawić personalizm jako specyficzny rodzaj humanizmu, a precyzyjniej rzecz ujmując: nie tylko jako teorię człowieka i człowieczeństwa, ale rodzaj nastawienia, którego przyjęcie jest równoznaczne z afirmacją człowieczeństwa tak w sobie samym, jak i w każdym innym człowieku. Tekst został przygotowany w konwencji charakterystycznej dla filozoficznych manifestów, a w szczególności egzystencjalizmu.
(ks. prof. Krzysztof Guzowski)

Grzegorz Barth
Hermeneutyka osoby

Nowatorski charakter rozprawy na tle wcześniejszej, naukowej tradycji hermeneutycznej polega na przedstawieniu hermeneutyki nie tylko jako jednej z metod poznawczych, lecz jako specyficznej właściwości bycia osobą hermeneutyki osoby właśnie.

Więcej...
Grzegorz Barth
Hermeneutyka osoby
Wydawnictwo KUL, Lublin 2013
zamknij

Z całą pewnością Hermeneutyka osoby nie jest przeznaczona jedynie dla wąskiego grona specjalistów, którzy zajmują się problemem hermeneutycznym. Chodzi w niej o ludzką osobę, a dokładniej o to, aby osoba stała się czytelna dla siebie, czyli zrozumiała dla siebie w sferze poznawczej i egzystencjalnej. Osoba jawi się, wypowiada i odsłania w dynamicznym procesie hermeneutycznym na planie dziejów bosko-ludzkich, w dialogu rozumu i wiary, filozofii i teologii, elementu ludzkiego (humanum) i boskiego (divinum), ruchu zstępującego (descensio) i wstępującego (ascensio). Idzie zatem o odsłonięcie prawdy (aletheia), o której mówi Słowo Boże: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8,32). Hermeneutyka w ujęciu ks. Bartha staje po stronie prawdy i chce zaradzić myślowym błędom i dewiacjom. Nowatorski charakter rozprawy na tle wcześniejszej, naukowej tradycji hermeneutycznej polega na przedstawieniu hermeneutyki nie tylko jako jednej z metod poznawczych, lecz jako specyficznej właściwości bycia osobą hermeneutyki osoby właśnie.
(Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec)

Wincenty Granat
Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej. Tom I

Książka stanowi, jak dotąd, najlepsze polskie opracowanie dogmatyki w duchu Soboru Watykańskiego II.

Więcej...
Wincenty Granat
Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej. Tom I
Wydawnictwo KUL, Lublin 2013
zamknij

Oddajemy do rąk Państwa drugie wydanie wybitnej dogmatyki autorstwa ks. prof. Wincentego Granata. Książka "Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej" ukazała się w latach 1972 (1 tom) 1974 (2 tom) i stanowi, jak dotąd, najlepsze polskie opracowanie dogmatyki w duchu Soboru Watykańskiego II. Ks. Profesor Granat żył Soborem i cieszył się tym, że chrześcijaństwo na nowo odkrywa prawdziwe bogactwo Ewangelii Chrystusa i właściwe znaczenie Jego osoby i Jego dzieła. Na razie ukazał się I tom. Redaktorami drugiego wydania są: K. Guzowski, H. I. Szumił, G. Barth. Drugie wydanie jest odnowione i uzupełnione.

Krzysztof Guzowski, Grzegorz Barth (red.)
Wierzę w Boga. Jak rozumieć prawdy wiary chrześcijańskiej?

Książka wyjaśnia poszczególne części Credo, odmawianego przez katolików każdej niedzieli podczas Eucharystii.

Więcej...
Krzysztof Guzowski, Grzegorz Barth (red.)
Wierzę w Boga. Jak rozumieć prawdy wiary chrześcijańskiej?
Gaudium, Lublin 2013
zamknij

Książka wyjaśnia poszczególne części Credo, odmawianego przez katolików każdej niedzieli podczas Eucharystii. Autorami poszczególnych artykułów są profesorowie i doktoranci Instytutu Teologii Dogmatycznej KUL. Oto lista autorów: ks. Krzysztof Guzowski, ks. Grzegorz Barth, ks. Krzysztof Ziętkowski, ks. Jakub Dąbrowski, ks. Grzegorz Bogdański, Katarzyna Misiura, Michał Kosche, ks. Krzysztof Golas, ks. Przemysław Radomyski, o. Wit Chlondowski OFM, Sabina Bartoszek, Olaf Tupik, ks. Jerzy Bartaszewicz, Magdalena Święs, Sylwia Smardzewska, Mateusz Słyk, Arkadiusz Durda. Redaktorami książki są profesorowie: K. Guzowski i G. Barth.

Andrzej Perzyński
L'uomo dell'Alleanza. Antropologia biblica
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL

Ks. prof. Perzyński przypomina, iż biblijna kategoria "przymierza" nie powinna być rozumiana w sensie paktu prawnego, lecz w sensie zbawczych inicjatyw Boga służących spełnieniu zasadniczego celu człowieka przyjaźni wiecznej z Bogiem.

Więcej...
Andrzej Perzyński
L'uomo dell'Alleanza. Antropologia biblica
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Wydawnictwo KUL, Lublin 2012
zamknij

Wymowny jest tytuł monografii: "Luomo dellAlleanza" (Człowiek Przymierza), gdyż o istocie człowieka możemy mówić w języku biblijnym jedynie w perspektywie związku osobowego między człowiekiem i Bogiem, do którego został "uzdatniony" człowiek już w momencie stworzenia, a powołany w wyniku wielokrotnie odnawianego przymierza. Ks. prof. Perzyński przypomina, iż biblijna kategoria "przymierza" nie powinna być rozumiana w sensie paktu prawnego, lecz w sensie zbawczych inicjatyw Boga służących spełnieniu zasadniczego celu człowieka przyjaźni wiecznej z Bogiem.

Sławomir Kunka
Teologiczna wizja cielesności człowieka w nauczaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL

Autor odkrywa przed Czytelnikiem walory personalistycznej koncepcji Karola Wojtyły.

Więcej...
Sławomir Kunka
Teologiczna wizja cielesności człowieka w nauczaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Wydawnictwo KUL, Lublin 2012
zamknij

Autor, ks. dr Sławomir Kunka, odkrywa przed Czytelnikiem walory personalistycznej koncepcji Karola Wojtyły, który o ciele człowieka traktuje jako wyrazie osoby ludzkiej i elemencie konstytutywnym całego życia podmiotowego, a nie drugorzędnym elemencie składowym natury ludzkiej; jak to ma miejsce w koncepcjach dualistycznych. Argument teologiczny wzmacnia twierdzenie o równej godności tego, co materialne i duchowe w człowieku, ponieważ od stworzenia osoba ludzka jest w relacji, również dzięki ciału. Chociaż Jan Paweł II nazywa swoją koncepcję teologią ciała, to jednak chodzi mu przede wszystkim o podkreślenie jedności osoby ludzkiej, która jest i duchem i ciałem. Z powodzeniem można więc wizję teologii ciała, według Jana Pawła II, określić mianem teologii osoby ludzkiej. Książkę poprzedza Wprowadzenie autorstwa ks. prof. Krzysztofa Góździa, promotora rozprawy doktorskiej ks. Kunki, oraz Posłowie redaktorów Kolekcji, ks. K. Guzowskiego i ks. G. Bartha, na temat "Hermeneutyki osoby według Karola Wojtyły".

Abp Wacław Depo
Blask wiary w Chrystusie

Dostrzeganie Chrystusa w codziennym życiu Kościoła i w życiu osobistym, stanowi sedno teologii arcybiskupa Wacława Depo.

Więcej...
Abp Wacław Depo
Blask wiary w Chrystusie
Wydawnictwo KUL, Lublin 2012
zamknij

Dostrzeganie Chrystusa w codziennym życiu Kościoła i w życiu osobistym, stanowi sedno teologii arcybiskupa Wacława Depo. światło wiary, które rozciąga się na życie, inspirując do naśladowania Chrystusa, domaga się zażyłej z Nim relacji. Wiara w tym ujęciu nie jest czymś abstrakcyjnym, ani teoretycznym. O wierze najwięcej mówi się przez osobiste świadectwo i godne życie.

Stanisław Kowalczyk
Personalizm - podstawy, idee, konsekwencje
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL

Ks. Profesor Stanisław Kowalczyk, należący do najwybitniejszych myślicieli współczesnych, dokonuje autoprezentacji stanowiska na temat własnej koncepcji personalizmu i osoby.

Więcej...
Stanisław Kowalczyk
Personalizm - podstawy, idee, konsekwencje
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Wydawnictwo KUL, Lublin 2012
zamknij

"W niniejszej publikacji, otrzymujemy dzieło niezwykle ważne dla dziedzictwa myśli personalistycznej w Polsce. Ks. Profesor Stanisław Kowalczyk, należący do najwybitniejszych myślicieli współczesnych, dokonuje autoprezentacji stanowiska na temat własnej koncepcji personalizmu i osoby. Jest to w pewnym sensie punkt kulminacyjny jego twórczości. Obserwując drogę naukową prof. Kowalczyka, bez trudności zauważymy w jego artykułach i książkach coraz częstsze odniesienia do personalizmu, a z czasem stanie się on główną perspektywą jego twórczości. W obecnym dziele "Personalizm - podstawy, idee, konsekwencje" Kowalczyk porządkuje w dużej mierze naszą wiedzę na temat personalizmu, ale i otwiera nowe pola dla badaczy i naukowców, proponując własną koncepcję zagadnienia".
(Fragment posłowia autorstwa ks. prof. Krzysztofa Guzowskiego, s. 177).

Krzysztof Guzowski, Grzegorz Barth, Jarosław Storoniak (red.)
Osoba po obu stronach krat
Seria "Personalizm - Sympozja"

Książka "Osoba po obu stronach krat" jest drugą z serii "Personalizm - Sympozja". Stanowi pokłosie międzynarodowego sympozjum, zorganizowanego pod patronatem Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL i Duszpasterstwa Więziennego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce.

Więcej...
Krzysztof Guzowski, Grzegorz Barth, Jarosław Storoniak (red.)
Osoba po obu stronach krat
Seria "Personalizm - Sympozja"
Wydawnictwo KUL, Lublin 2012
zamknij

Książka "Osoba po obu stronach krat" jest drugą z serii "Personalizm - Sympozja". Publikacja stanowi pokłosie międzynarodowego sympozjum, zorganizowanego pod patronatem Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL i Duszpasterstwa Więziennego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. Autorami artykułów są wychowawcy, kapelani więziennictwa, pracownicy administracji, jak również teolodzy i psycholodzy. Redaktorami tego dzieła zbiorowego są: K. Guzowski, G. Barth, J. Storoniak. Jak sam tytuł publikacji wskazuje, specjaliści z różnych dziedzin chcieli ukazać rzeczywistość więzienia nie tylko od strony pracowników penitencjarii, ale też od strony osadzonych. Perspektywą, która nadała obu spojrzeniom ostrości, jest perspektywa personalistyczna, w świetle której godność osoby ludzkiej jest niezbywalna, nawet wówczas, gdy sytuacja konkretnej osoby wydaje się być beznadziejna. W publikacji nie brakuje właśnie uzasadnień i argumentów na rzecz nadziei.

Krzysztof Witko
Wcielenie - osoba - zaangażowanie. Emmanuela Mouniera personalizm chrześcijański

W Polsce myśl Mouniera jest nadal mało znana, dlatego z radością należy powitać książkę autorstwa ks. Krzysztofa Witko z Paryża, który prześledził sprawę chrześcijańskich korzeni personalizmu francuskiego Filozofa.

Więcej...
Krzysztof Witko
Wcielenie - osoba - zaangażowanie. Emmanuela Mouniera personalizm chrześcijański
Gaudium, Lublin 2012, ss. 280 [SPIS TREŚCI]
zamknij

Francuski filozof Emmanuel Mounier uważany jest nie tylko za głównego przedstawiciela personalizmu, ale także za jego twórcę. Jego propozycja "rewolucji personalistycznej", która miała być rewolucją na płaszczyźnie systemu wartości ducha, jest nadal aktualna wobec wyzwań społecznych jakie niesie ze sobą indywidualizm kapitalistyczny z jednej strony, i nowe formy kultury masowej, zacierającej wartość i godność osoby i społecznych odniesień, z drugiej. W Polsce myśl Mouniera jest nadal mało znana, dlatego z radością należy powitać najnowszą książkę autorstwa ks. Krzysztofa Witko z Paryża, który opierając się na oryginalnych źródłach prześledził sprawę chrześcijańskich korzeni personalizmu francuskiego Filozofa. Książka została wydana przez Wydawnictwo GAUDIUM w Lublinie i jest dostępna w sprzedaży wysyłkowej.

Krzysztof Guzowski, Grzegorz Barth (red.)
Współczesny fenomen osoby
Seria "Personalizm - Sympozja"

Książka zawiera materiały z I Lubelskich Dni Personalizmu, które odbyły się w kwietniu 2010 roku. Autorami artykułów są przedstawiciele różnych dziedzin naukowych.

Więcej...
Krzysztof Guzowski, Grzegorz Barth (red.)
Współczesny fenomen osoby
Seria "Personalizm - Sympozja"
Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 268 [SPIS TREŚCI]
zamknij

Ukazała się nowa publikacja zbiorowa na temat personalizmu "Współczesny fenomen osoby. W kręgu myśli personalistycznej Wincentego Granata". Książka zawiera materiały z I Lubelskich Dni Personalizmu, które odbyły się w kwietniu 2010 roku. Autorami artykułów są przedstawiciele różnych dziedzin naukowych, dlatego jest to szczególnie wartościowa pozycja dla osób zajmujących się fenomenem osoby w filozofii, teologii, psychologii, pedagogice, etyce, bioetyce, filozofii prawa, itp. Obszar refleksji zakreślony jest głównie projektem myśli personalistycznej ks. Wincentego Granata, ale wielu autorów przekracza go, budując w oparciu o nią nowe perspektywy. Oto nazwiska autorów: Krzysztof Guzowski, Grzegorz Barth, Antoni Siemianowski, Kazimierz Popielski, Andrzej Maryniarczyk, Tadeusz Guz, Tadeusz Kobierzycki, Zofia Zdybicka, Marian Nowak, Paweł Bortkiewicz, Kazimierz Krajewski, Bogumił Gacka, Karol Klauza, Rafał Misiak, Krzysztof Kamiński, Mirosław Brzeziński.

Piotr Goliszek
Katecheza a osoba. Wybrane zagadnienia z metodologii personalistycznej w katechezie
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL

Problemy z katechizacją zmuszają specjalistów do zauważenia istotnego problemu: zmienia się ogólna sytuacja wiary oraz zmniejsza się wpływ kultury chrześcijańskiej na życie codzienne. Rozwiązaniem może być
katecheza ewangelizacyjna.

Więcej...
Piotr Goliszek
Katecheza a osoba. Wybrane zagadnienia z metodologii personalistycznej w katechezie
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 248 [SPIS TREŚCI]
zamknij

Problemy z katechizacją zmuszają specjalistów do zauważenia istotnego problemu: zmienia się ogólna sytuacja wiary oraz zmniejsza się wpływ kultury chrześcijańskiej na życie codzienne. Rozwiązaniem może być katecheza ewangelizacyjna, która nie koncentruje się jedynie na przekazie treści, ale dąży do zmniejszenia dystansu między osobą katechizowanego a Osobą Chrystusa, poprzez nauczanie osobistej modlitwy, czyli dialogu z Bogiem. Książka jest przeznaczona dla specjalistów i otwiera nowe perspektywy dla przyszłości katechezy.

Juan Manuel Burgos
Personalizm

Personalizm autorstwa Juana Manuela Burgosa z pewnością zaspokoi oczekiwania wielu czytelników, których nie usatysfakcjonowały rozprawy specjalistyczne, dostępne tylko dla wybranego grona znawców.

Więcej...
Juan Manuel Burgos
Personalizm
Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2010
zamknij

Personalizm autorstwa Juana Manuela Burgosa z pewnością zaspokoi oczekiwania wielu czytelników, których nie usatysfakcjonowały rozprawy specjalistyczne, dostępne tylko dla wybranego grona znawców. [...] Książka Burgosa ma tę niewątpliwą zaletę, że stanowi rodzaj podręcznika "pierwszej potrzeby", pozwalającego zorientować się w podstawowych założeniach "światopoglądu personalistycznego", pod którym podpisuje się coraz więcej dziedzin.

Krzysztof Guzowski, Grzegorz Barth (red.)
Duch Święty w naszej codzienności

Pierwsza część zawiera wykłady wygłoszone przez prelegentów Duszpasterskich Wykładów Akademickich 2009 pod hasłem Współczesne fenomeny Ducha Świętego, druga natomiast zawiera odpowiedzi na pytania
uczestników sympozjum.

Więcej...
Krzysztof Guzowski, Grzegorz Barth (red.)
Duch Święty w naszej codzienności
Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 383 [SPIS TREŚCI]
zamknij

W wydawnictwie Gaudium ukazała się książka Duch Święty w naszej codzienności (Lublin 2010, ss. 383). Jest to publikacja posympozjalna, składająca się z dwu części: pierwsza zawiera wykłady wygłoszone przez prelegentów Duszpasterskich Wykładów Akademickich, które odbyły się w 2009 roku na KUL pod hasłem Współczesne fenomeny Ducha Świętego, druga natomiast zawiera odpowiedzi na pytania uczestników sympozjum. Warto wspomnieć, że temat ten przyciągnął rekordową liczbę uczestników. Widać przez to, że wiele osób ma doświadczenie obecności Ducha Świętego w swoim życiu i pragnie zdobyć więcej wiedzy nt. rozeznawania charyzmatów i znaków czasu. Redaktorami książki są profesorowie KUL: ks. Krzysztof Guzowski i ks. Grzegorz Barth.

Giulia Paola di Nicola, Attilio Danese
Mężczyzna i kobieta. Perspektywa personalizmu

Autorzy Giulia Paola di Nicola i Attilio Danese, są małżeństwem. Książka stanowi prezentację współczesnych trendów feministycznych w kulturze, filozofii i teologii.

Więcej...
Giulia Paola di Nicola, Attilio Danese
Mężczyzna i kobieta. Perspektywa personalizmu
Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 245
zamknij

W Wydawnictwie KUL ukazała się książka włoskich personalistów pt. "Mężczyzna i kobieta. Perspektywa personalizmu". Oboje autorzy Giulia Paola di Nicola i Attilio Danese, są małżeństwem. Książka stanowi prezentację współczesnych trendów feministycznych w kulturze, filozofii i teologii. Przy okazji dużo mogą się dowiedzieć o sobie mężczyźni, przyzwyczajeni do "norm" kultury zmaskulizowanej. Autorzy znajdują rozwiązanie owego napięcia między feminizmem a maskulizmem w perspektywie stworzonej przez myśl personalistyczną. Książka zainteresuje z pewnością osoby interesujące się antropologią, filozofią, psychologią, teologią i pedagogiką.

Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski (red.)
Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia

Należy odróżnić teologię Bożego Miłosierdzia od kultu Miłosierdzia, ale nie można rozdzielić tych rzeczywistości, gdyż wzajemnie się one warunkują i uzupełniają.

Więcej...
Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski (red.)
Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia
Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 512
zamknij

Teologia Bożego Miłosierdzia jest nauką sama w sobie "starą", która jednak w obecnych czasach na nowo ożyła i została historiozbawczo ukierunkowana przez Jana Pawła II, wielkiego skądinąd czciciela siostry Faustyny Kowalskiej. Dlatego też intencją tej książki i dysputy teologów dogmatyków jest spojrzenie na każdy z traktatów teologii dogmatycznej przez pryzmat tajemnicy Miłosierdzia Bożego, rozumianego nie tylko scholastycznie, jako jeden z przymiotów Boga, ale też współcześnie, jako klucz do poznania - w miarę ludzkich możliwości - pełnej prawdy o Bogu i człowieku. Bez wątpienia teologia Bożego Miłosierdzia stała się polską domeną. Potwierdza to nie tylko bogata polskojęzyczna bibliografia na ten temat, ale także fakt, że plejada polskich teologów młodego pokolenia, specjalistów w różnych teologicznych dziedzinach ma odwagę mierzyć się z wielkim pytaniem: czy i jak możliwe jest uprawianie teologii w perspektywie Bożego Miłosierdzia?

Stanisław Kowalczyk
Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL

Książka prezentuje 26 (a właściwie 27) autorów od patrystyki do współczesności, którzy przyczynili się do ukształtowania się myśli zachodniej w duchu osoby i wartości personalistycznych.

Więcej...
Stanisław Kowalczyk
Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 247 [SPIS TREŚCI]
zamknij

Książka prezentuje 26 (a właściwie 27) autorów od patrystyki do współczesności, którzy przyczynili się do ukształtowania się myśli zachodniej w duchu osoby i wartości personalistycznych. Jest to pierwsza tego typu publikacja w języku polskim, która prezentuje nurty personalizmu w odniesieniu do ich twórców. Posłowie, autorstwa ks. prof. Krzysztofa Guzowskiego, zostało poświęcone prezentacji myśli personalistycznej autora książki, S. Kowalczyka. Jest to jedenasta pozycja w Kolekcji Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL.

Grzegorz Barth
Ku pełni osoby w Chrystusie. Wincentego Granata personalizm integralny
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL

Książka ks. G. Bartha jest dowodem na to, że nastąpił istotny przełom w dziedzinie badań nad dorobkiem ks. prof. W. Granata: przeszliśmy od komentowania i naukowej analizy poszczególnych dzieł do twórczej syntezy.

Więcej...
Grzegorz Barth
Ku pełni osoby w Chrystusie. Wincentego Granata personalizm integralny
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 249 [SPIS TREŚCI]
zamknij

"Tytuł 'Ku pełni osoby w Chrystusie' sugeruje nam przede wszystkim dynamiczną wizje osoby: osoba jest i ciągle się nią staje, dzięki sobie i dzięki relacji z innym. Granat jak żaden z dotychczasowych personalistów twierdził, że pełna prawda o osobie ludzkiej domaga się uwzględnienia sfery religijności w człowieku. Tendencja do przekraczania siebie jest tak niezwykłą cechą ludzkiego ducha, że niezauważenie jej byłoby wprost rezygnacją z prawdy o osobie. (...) Osoba Jezusa Chrystusa dlatego jest modelem wzorczym pełni osoby ludzkiej: bo w Nim krzyżują się wszelkie drogi rzeczywistości: stworzenia i Stwórcy, świata immanentnego i transcendentnego."
K. Guzowski
Ze Wstępu

Krzysztof Szwarc
Jezus Chrystus - osoba i czyn. Romano Guardiniego chrystologia personalistyczna
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL

Jednym z pierwszych autorów, który doszukiwał się tożsamości chrześcijaństwa w jego odniesieniu do osoby Chrystusa był Romano Guardini. Dla Guardiniego nie ma abstrakcyjnego określenia istoty chrześcijaństwa.

Więcej...
Krzysztof Szwarc
Jezus Chrystus - osoba i czyn. Romano Guardiniego chrystologia personalistyczna
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 255 [SPIS TREŚCI PL] [SPIS TREŚCI ANG]
zamknij

Dziś definicja personalistyczna "chrześcijaństwa jako Osoby" została potwierdzona przez dwa autorytety Kościoła katolickiego: Jana Pawła II i Benedykta XVI. Jednym z pierwszych autorów, który doszukiwał się tożsamości chrześcijaństwa w jego odniesieniu do osoby Chrystusa był Romano Guardini. Dla Guardiniego nie ma abstrakcyjnego określenia istoty chrześcijaństwa, np. jako doktryny czy zespołu wartości etycznych, gdyż określa ją osoba i dzieło Chrystusa, który nadaje życiu katolickiemu sens.

Czesław Stanisław Bartnik
Personalizm
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL

Personalizm Bartnika należy do trzech najwybitniejszych polskich publikacji z zakresu personalizmu - obok Osoby i czynu Karola Wojtyły oraz Osoby ludzkiej Wincentego Granata.

Więcej...
Czesław Stanisław Bartnik
Personalizm
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 468 [SPIS TREŚCI PL] [SPIS TREŚCI ANG] [SPIS TREŚCI NIEM]
zamknij

Personalizm Bartnika należy do trzech najwybitniejszych polskich publikacji z zakresu personalizmu - obok Osoby i czynu Karola Wojtyły oraz Osoby ludzkiej Wincentego Granata. W niniejszej publikacji ks. Bartnik proponuje własną koncepcję personalizmu jako systemu, a nie tylko jako części antropologii. W tym Bartnik jest najbardziej oryginalny w porównaniu z wyżej wymienionymi autorami. Jest to koncepcja nie zapożyczana, a więc typowo polska. Dla Bartnika fenomen i idea osoby jest kluczem rozumienia całej rzeczywistości, zwłaszcza człowieka. Kategoria osoby posłużyła Bartnikowi do zbudowania swoistej metodologii, epistemologii, hermeneutyki, ontologii, antropologii i teologii.

Czesław Stanisław Bartnik
Studies in Personalist System

Książka napisana w języku angielskim, prezentuje w zwięzły sposób koncepcję personalizmu jako systemu. Jest to oryginalna koncepcja autorstwa ks. profesora Czesława Bartnika.

Więcej...
Czesław Stanisław Bartnik
Studies in Personalist System
Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 150 [SPIS TREŚCI ANG]
zamknij

Książka napisana w języku angielskim, prezentuje w zwięzły sposób koncepcję personalizmu jako systemu. Jest to oryginalna koncepcja autorstwa ks. profesora Czesława Bartnika. Zazwyczaj personalizm kojarzony jest z jakąś formą antropologii, w której centralne miejsce zajmuje idea osoby. Z kolei antropologia stanowi część jakiegoś większego systemu filozoficznego, dlatego może się rozwijać tylko w ramach określonego systemu pojęciowego, właściwej dla tego systemu metody i teorii poznania. Prof. Bartnik uważa, że dla stworzenia systemu najistotniejszy jest punkt wyjścia. Dla systemu personalistycznego tym punktem wyjścia jest fenomen osoby, gdyż w niej (żywej osobie) zachodzi synteza poznania świata podmiotowego i przedmiotowego. Taka synteza w procesie poznania jest możliwa dzięki strukturze bytu osobowego: osoba jest syntezą tego co cielesne i duchowe, co wewnętrzne (psychiczno-duchowe) i zewnętrzne (cielesno-zmysłowe). Personalizm jako system umożliwia zatem badania interdyscyplinarne, gwarantując takim działaniom teoretycznym również zastosowanie pragmatyczne.

Bruno Forte
Istota chrześcijaństwa

Jest to dzieło adresowane do ludzi naszej epoki, a zatem żyjących w dobie postmoderny, która utraciła zainteresowanie prawdami obiektywnymi i abstrakcyjnymi.

Więcej...
Bruno Forte
Istota chrześcijaństwa
Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 196 [SPIS TREŚCI]
zamknij

Książka pięknie wydana, w twardej okładce. Oprócz samej formy wydania, piękny jest też język tłumaczenia i sama zawartość treściowa. Jest to dzieło adresowane do ludzi naszej epoki, a zatem żyjących w dobie postmoderny, która utraciła zainteresowanie prawdami obiektywnymi i abstrakcyjnymi. Pod tym względem książka jest wyjątkowa i można ją postawić obok dzieł o tym samym tytule (Istota chrześcijaństwa), tej miary autorów co: L. Feuerbach. R. Harnack, R. Guardini. Forte stwierdza, że dziś jest małe zainteresowanie prawdami teoretycznymi, a przecież chrześcijaństwo to nie tylko doktryna wyjaśniająca prawdy absolutne, gdyż Chrystus przyniósł światu odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania egzystencjalne. Dlatego włoski Teolog w swojej próbie dialogu z człowiekiem współczesnym wychodzi od pytań wyrastających z jego wrażliwości, ukazując mu tym samym, że Bóg osobowy zawsze objawia się konkretnym ludziom i w konkretnej ludzkiej historii.

Stanisław Kowalczyk
Człowiek i Bóg w nauce św. Augustyna
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL

Książka prof. S. Kowalczyka jest bardzo rzetelnym opracowaniem wizji antropologicznej jednego z największych myślicieli wszechczasów.

Więcej...
Stanisław Kowalczyk
Człowiek i Bóg w nauce św. Augustyna
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 352 [SPIS TREŚCI PL] [SPIS TREŚCI ANG] [SPIS TREŚCI FR]
zamknij

"Personalizm ma wielu "ojców", wśród których nie sposób pominąć czołowego myśliciela chrześcijańskiego z przełomu IV i V wieku, św. Augustyna z Hippony, któremu - mimo iż wyrósł z tradycji myśli greckiej - udało się pokonać schemat tego myślenia, właśnie z powodu odkrycia paradoksu chrześcijaństwa, które proponowało zupełnie nowy obraz Boga jako Komunii Osób i tym samym rzucało zupełnie nowe światło na istotę człowieka jako stworzonego przez Boga (Trójjedynego) na Jego obraz i podobieństwo. Augustyn był świadomy, że nie jest to podobieństwo fizyczne lecz osobowe-psychiczne; myśl, pamięć i wola są w człowieku obrazem Trójcy Świętej według Augustyna."
K. Guzowski
Z Posłowia

Wincenty Granat
Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL

Jest to drugie wydanie (z nadtytułem Fenomen człowieka) unikalnej pozycji na temat humanizmu chrześcijańskiego. Książka wydana pierwszy raz w 1976 roku nic nie straciła na aktualności.

Więcej...
Wincenty Granat
Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 461 [SPIS TREŚCI PL] [SPIS TREŚCI ANG] [SPIS TREŚCI NIEM]
zamknij

Jest to drugie wydanie (z nadtytułem Fenomen człowieka) unikalnej pozycji na temat humanizmu chrześcijańskiego. Książka wydana pierwszy raz w 1976 roku nic nie straciła na aktualności, gdyż humanizm jest nadal główną - obok personalizmu - ideą, zasilającą ducha europejskiego. Wincenty Granat pokazuje, że między dążeniami humanistycznymi człowieka a dziełem zbawczym Chrystusa nie ma sprzeczności. Bazując na wydarzeniu Wcielenia, które dało początek wspólnym dziejom Boga i człowieka, ks. W. Granat przypomina chrześcijanom i zwolennikom humanizmu ateistycznego, że dla Boga również "wszystko, co ludzkie nie jest obce" oprócz grzechu. Jest to książka, która niesie wiele aktualnych idei wartych odkrycia.

Czesław Stanisław Bartnik
Szkice do systemu personalizmu
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL

Bartnik jednak buduje tzw. system otwarty, gdyż przedmiotem personalizmu nie jest idea lub rzeczy, lecz żywa osoba, która zawsze wymyka się próbom ostatecznego wyjaśnienia.

Więcej...
Czesław Stanisław Bartnik
Szkice do systemu personalizmu
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 288 [SPIS TREŚCI PL] [SPIS TREŚCI ANG]
zamknij

Już sam termin "system personalizmu" zawarty w tytule zapowiada główny przedmiot rozważań tej pozycji. Wiek XX cechuje niechęć do budowania systemów myślowych po czasach dominacji ideologii lewicowych i prawicowych, które proponowały całościową wizję rzeczywistości uzurpującą sobie absolutne prawo do zamknięcia wszystkiego w jednej koncepcji. Bartnik jednak buduje tzw. system otwarty, gdyż przedmiotem personalizmu nie jest idea lub rzeczy, lecz żywa osoba, która zawsze wymyka się próbom ostatecznego wyjaśnienia. Personalizm jako system nie jest częścią innej filozofii czy światopoglądu, lecz sam buduje całościową wizję rzeczywistości.

Stanisław Kowalczyk
Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL

Książka zaraz po jej wydaniu stała się podręcznikiem aksjologii na polskich uczelniach.

Więcej...
Stanisław Kowalczyk
Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 208 [SPIS TREŚCI PL] [SPIS TREŚCI ANG]
zamknij

Książka zaraz po jej wydaniu stała się podręcznikiem aksjologii na polskich uczelniach. Nauka o wartościach - jak i same wartości - jest punktem odniesienia dla tych, którzy w debacie społecznej poszukują kryteriów i zasad społecznego współżycia.
"Człowiek realizuje się i kształtuje osobowościowo poprzez wartości (...). Świat ludzki pozbawiony wartości (...) byłby zdepersonalizowany, odczłowieczony i zredukowany do wymiaru biologiczono-animalnego. Życie ludzkie utraciłoby trwały, głębszy sens, naturalną celowość i aksjologiczne ukierunkowanie".
S. Kowalczyk
Ze Wstępu

Wincenty Granat
Osoba ludzka. Próba definicji
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL

Jest to pierwsze kompendium wiedzy na temat personalizmu w języku polskim.

Więcej...
Wincenty Granat
Osoba ludzka. Próba definicji
Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 372 [SPIS TREŚCI PL] [SPIS TREŚCI ANG]
zamknij

Jest to pierwsze kompendium wiedzy na temat personalizmu w języku polskim. Pierwsze wydanie książki miało miejsce w 1961 roku, ale maszynopis był gotowy już w 1952 roku. Drugie wydanie pod redakcją ks. Krzysztofa Guzowskiego i Haliny Ireny Szumił zostało poprawione i poszerzone o paragrafy w oparciu o notatki Autora, w posiadaniu których jest pani H. Szumił. Różnica między pierwszym a drugim wydaniem jest ogromna. Pierwsze wydanie nie miało opracowania redakcyjnego, w drugim zostały ujednolicone tytuły pod względem graficznym; dodano około 30 tytulików podrozdziałów i paragrafów oraz rozdział o wartości.
Jest to publikacja, która porządkuje pojęcia osoby i osobowości definiując je. Ks. Granat proponuje metodę personalistyczną, ważną dla badań interdyscyplinarnych z zakresu etyki, socjologii, filozofii, psychologii i teologii.

Krzysztof Witko
Dire la foi chrétienne à l'homme d'aujourd'hui
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL

Książka K. Witko wydobywa z refleksji francuskiego teologa te kategorie, które określają wiarę jako relację osobową człowiek-Bóg i jako spotkanie.

Więcej...
Krzysztof Witko
Dire la foi chrétienne à l'homme d'aujourd'hui. L'essai de Jean Daniélou (1905-1974) et son enjeu théologique pour notre temps
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, ss. 166 [SPIS TREŚCI FR]
zamknij

J. Daniélou był znanym propagatorem myśli starożytnych Ojców Kościoła i pisarzy chrześcijańskich z pierwszych wieków. Książka K. Witko wydobywa z refleksji francuskiego teologa te kategorie, które określają wiarę jako relację osobową człowiek-Bóg i jako spotkanie. W tej niewielkiej książce napisanej w języku francuskim znajdziemy wiele ważnych informacji dla personalistycznego ujęcia doświadczenia wiary.

Halina Irena Szumił
Działalność naukowa ks. prof. Wincentego Granata
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL

W publikacji H.I. Szumił możemy znaleźć tytuły wszystkich prac magisterskich, licencjackich i doktorskich dotyczących dorobku lubelskiego Personalisty.

Więcej...
Halina Irena Szumił
Działalność naukowa ks. prof. Wincentego Granata
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, ss. 240 [SPIS TREŚCI]
zamknij

Za prekursora personalizmu w Polsce uważany jest ks. Wincenty Granat. Jego działalność naukową spinają dwie klamry: humanizm i personalizm. W publikacji H.I. Szumił możemy znaleźć tytuły wszystkich prac magisterskich, licencjackich i doktorskich dotyczących dorobku lubelskiego Personalisty.

Krzysztof Guzowski
Symbolika trynitarna Brunona Fortego

Książka autorstwa ks. prof. Krzysztofa Guzowskiego dotyczy fundamentalnego zagadnienia teologii chrześcijańskiej: jak mówić o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym, by ta tajemnica przenikała do wszystkich dziedzin myśli chrześcijańskiej oraz do wszystkich dziedzin chrześcijańskiego życia.

Więcej...
Krzysztof Guzowski
Symbolika trynitarna Brunona Fortego
Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 465
zamknij

Książka autorstwa ks. prof. Krzysztofa Guzowskiego dotyczy fundamentalnego zagadnienia teologii chrześcijańskiej: jak mówić o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym, by ta tajemnica przenikała do wszystkich dziedzin myśli chrześcijańskiej oraz do wszystkich dziedzin chrześcijańskiego życia. Jak zauważa Guzowski, wielu chrześcijan nadal mówi i myśli o Bogu, jak gdyby byli monoteistami nieznającymi objawienia Trójcy Świętej. Dla ludzkiej myśli objawienie Jedynego Boga w Trójcy Osób stanowiło od początku nie lada wyzwanie. Guzowski odnajduje inspirację do powyższej odpowiedzi w koncepcji najwybitniejszego teologa włoskiego doby współczesnej, arcybiskupa Brunona Forte, zwłaszcza w jego dziewięciotomowym dziele Symbolika eklezjalna. Forte wskazuje na to, że symbol jest kategorią, która pozwala na łączenie tego, co decyduje o zachowaniu jedności, przy respektowaniu różnicy. Jedność i różnica w świecie osób jest możliwa do zachowania tylko dzięki miłości, dlatego Trójca Święta jest symbolem Kościoła i małżeństwa. Kościół dlatego stale uprasza Boga w Trójcy Świętej Jedynego o łaskę trwania w jedności przy respektowaniu różnorodności osób.

Powrót