Publikacje o charakterze personalistycznym


Bibliografia - wybrane publikacje:


Bartnik Czesław S., Godność osoby ludzkiej i godność narodu, RT 52 (2005), z. 2, s. 169-180.

Bartnik Czesław S., Ontologia personalistyczna, w: Personalizm. Prawda. Dobro. Piękno, 5 (2003), s. 75-84.

Bartnik Czesław S., Osoba ludzka, jej wymiar społeczny i transcendentny, "Etos" 2005, nr 1-2(69-70), s. 41-49.

Bartnik Czesław S., Osoba a dusza, "Roczniki Teologiczne" 55 (2008), s. 145-149.

Biesaga Tadeusz, Zagadnienia bioetyczne w nauczaniu Jana Pawła II, w: T.Biesaga (red.), Bioetyka personalistyczna, Kraków 2006, s. 83-93.

Chrobak Stanisław, Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Warszawa 1999.

Chudy Wojciech, Oblicza personalizmu i ich konsekwencje, KF 26 (1998), z. 3, s. 63.

Czarkowski Józef, Oblicza personalizmów, Toruń 1994.

Duchliński Piotr, Antropologiczne i metafizyczne przesłanki w bioetyce, w: T.Biesaga (red.), Bioetyka personalistyczna, Kraków 2006, s. 31-60.

Duchliński Piotr, Status embrionu ludzkiego w ujęciu Jana Pawła II, w: T.Biesaga (red.), Bioetyka personalistyczna, Kraków 2006, s. 173-202.

Gacka Bogumił, Personalizm amerykański, Lublin 1996.

Galarowicz Jan, Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Kęty 2000.

Gałkowski Jerzy W., Osoba ludzka jako wartość naczelna, "Więź" 25 (1982), s. 61-68.

Gerken Aleksander, Teologia Eucharystii, Warszawa 1977, s. 62nn.

Gogacz Mieczysław, Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997.

Gogacz Mieczysław, Wokół problemu osoby, Warszawa 1974.

Granat Wincenty, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985.

Granat Wincenty, Personalizm chrześcijańskiego życia, w: W.Granat, Panie, szukam Twego oblicza. Wybór pism, Lublin 2008, s. 149-158.

Granat Wincenty, Uczestnictwo Osób ludzkich w bycie Boga w Jego Trzech Osobach, w: W.Granat, Panie, szukam Twego oblicza. Wybór pism, Lublin 2008, s. 223-245.

Guzowski Krzysztof, Amo ergo sum. Osoba i personalizm w myśli Ks. Wincentego Granata, RT 52 (2005), z. 2, s. 149-162.

Hołub Grzegorz, Personalizm a inne propozycje bioetyki, w: T.Biesaga (red.), Bioetyka personalistyczna, Kraków 2006, s. 9-29.

Hryniewicz Wacław, Ku integralnej ontologii osoby ludzkiej, w: Tajemnica osoby. Wokół osoby i myśli ks. Wincentego Granata, red. I. Szumił, Lublin 1985, s. 351-368.

Hryniewicz Wacław, W głąb tajemnicy odkupienia. Doniosłość soteriologicznej nauki Jana Pawła II, w: Jan Paweł II, Encyklika "Redemptor hominis". Tekst i komentarze, Lublin 1982.

Katolo Artur J., Embrion ludzki - osoba czy rzecz?, Lublin - Sandomierz 2000.

Kiereś Henryk, U podstaw życia społecznego - personalizm czy socjalizm?, Radom 2001.

Kobierzycki Tadeusz, Filozofia osobowości. Od antycznej teorii duszy do współczesnej teorii osoby, Warszawa 2001.

Kopeć E., Nalepa M., Osobowy przedmiot wiary chrześcijańskiej, w: Tajemnica człowieka, Wokół osoby i myśli Ks. Wincentego Granata, red. H. Szumił, Lublin 1985, s. 201-220.

Kraj Tomasz, Bioetyka personalistyczna Elio Sgrecci, w: T.Biesaga (red.), Bioetyka personalistyczna, Kraków 2006, s. 95-119.

Krajewski Kazimierz, Etyka jako filozofia pierwsza, Lublin 2006.

Krasiński J., Teologia osoby. Myśl humanistyczno - personalistyczna Doctoris Humani, "Studia Sandomierskie" 2 (1981), s. 129-142.

Krąpiec Mieczysław A., Człowiek jako byt osobowy, "Ethos" 2005, nr 1-2(69-70), s. 23-35.

Krąpiec Mieczysław A., Człowiek jest bytem osobowym. Św. Tomasza koncepcja człowieka, w: Zadania współczesnej metafizyki ? - Osoba i realizm w filozofii, red. A. Maryniarczyk, A. Stępień, Lublin 2002.

Krąpiec Mieczysław A., Człowiek jako osoba, Lublin 2005.

Mazurek Franciszek J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001.

Merecki Jarosław, Ku integralnej wizji osoby. Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w: T.Styczeń (red.), Wdzięczność i zobowiązanie. Pontyfikat Jana Pawła II w oczach środowiska naukowego KUL, Lublin 1999, s. 135-151.

Muszala Andrzej, Jérôme Lejeune (1927-1994) i jego wkład w bioetykę personalistyczną oraz budowanie cywilizacji życia, w: T.Biesaga (red.), Bioetyka personalistyczna, Kraków 2006, s. 145-163.

Muszala Andrzej, Personalistyczne założenia bioetyki społecznej Michela Schooyansa, w: T.Biesaga (red.), Bioetyka personalistyczna, Kraków 2006, s. 121-144.

Niewiadomska Iwona, Troska o rozwój osoby - zadanie dla służby więziennej i karanych przestępców, w: P.Marzec, J.Nikołajew (red.), Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II, Tomaszów Lubelski - Lublin 2009, s. 299-313.

Nowak Antoni J., Osobowość skaramentalna, Lublin 1997.

Ormanty Stanisław, Communio personarum życia domowego w Liście do Kolosan 3,18-4,1, "Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica" 2002 z.2, s. 7-16.

Ormanty Stanisław, Człowiek jako istota osobowa w świetle antropologii biblijnej, RBL 57 (2004) nr 1, s. 35-44.

Ormanty Stanisław, Człowiek jako obraz Boga, SKK 2003 nr 8, s. 215-227.

Poel, Cornelius J. van der, W poszukiwaniu wartości ludzkich, Warszawa 1979.

Pokrywka Marian, Osoba, uczestnictwo, wspólnota, Lublin 2000.

Popielski Kazimierz, Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, Lublin 1993.

Przymuszała Beata, "Człowiek jako obraz" - Jana Pawła II poetycka teologia ciała, w: J.Głażewski, W.Sadowski (red.), Karol Wojtyła - poeta, Warszawa 2006, s. 200-206.

Rodziński Adam, Osoba, moralność, kultura, Lublin 1989.

Rodziński Adam, Wprowadzenia do etyki personalistycznej, "Znak" 19 (1967) nr 9.

Rynio Alina, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004.

Rynio Alina, Osobowy wymiar wychowania w przesłaniu Jana Pawła II, w: P.Marzec, J.Nikołajew (red.), Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II, Tomaszów Lubelski - Lublin 2009, s. 281-298.

Sareło Zbigniew, Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Toruń 2002.

Skwierczyński Zbigniew A., Doktryny i systemy społeczno-gospodarcze i polityczne a personalizm, Lublin 2006.

Słomski Wojciech, Duch personalizmu, Warszawa 2008.

Styczeń Tadeusz, Osoba i jej wolność w blasku prawdy, w: T.Styczeń (red.), Wdzięczność i zobowiązanie. Pontyfikat Jana Pawła II w oczach środowiska naukowego KUL, Lublin 1999, s. 42-67.

Terlecki Tymon, Krytyka personalistyczna, Londyn 1957.

Tilich Paul, Pytanie o Nieuwarunkowane, Kraków 1994.

Wołyniec Włodzimierz, Personalistyczna interpretacja łaski na przykładzie teologii Macieja Józefa Scheebena i niemieckiej charytologii XIX wieku, Wrocław 2003.

Bibliografia czasopism z lat 1996-2004: [pobierz PDF]

K. Guzowski: publikacje

1987

Trzy seminaria. Wywiad z ks. W. Poplatkiem, w: Arcypasterz, pod. red. K. Guzowskiego, (Jednodniówka na 25-lecie śmierci Abpa Baziaka), Lubaczów 1987;

Tradycje. Wywiad z ks. bpem Adamiukiem, w: tamże, s. 6-7.

Figury, Wyd. Lubelskie, Lublin 1987 (poezja)

1993

Ermeneutica e cristologia in Czesław S. Bartnik, Angelicum, Roma 1993 (rozpr. doktorska)

1994

Stół, "Kronika Tygodnia" 1994, 24 grudnia.

1995

Prezentacja pracy doktorskiej o hermeneutyce i chrystologii Cz. Bartnika, "Biuletyn Informacyjny - Teologia w Polsce" 13(1995) nr 42, s. 23-28.

Capri, Styka i...nowe czasy, "Kronika Tygodnia" 12(1995), 21 marca, s. 17.

Hermeneutyka personalistyczna, "Akcent" 61-62(1995), s. 199-203.

Natura czasu, (rec. "W matni" F.H. Cimka), "Zamojski Kwartalnik Kulturalny" (odtąd skrót ZKK) 46(1995), s. 17-18.

Historia zegarem się toczy, "Hereditas" 3-4(1995), s. 5 i 11.

"Anioły ze spalonych kaplic" - czyli słowo o poezji Krzysztofa Kołtuna, "Kronika Tygodnia" 1995, 20 czerwca, s. 10.

1996

Każdy może być filozofem. Rozmowa z prof. A.M. Krąpcem, ZKK 50(1996) nr 4, s. 4-7.

Człowiek w historii, ZKK 47(1996) nr 1, s. 8-10.

Z pozycji "Caput mundi", w: Z. Kiernikowski (red.), Papieski Instytut Polski w Rzymie. Historia i współczesność, Rzym 1996, ss. 125-129.

1997

Człowiek jest osobą, ZKK 51(1997) nr 1, s. 2-5.

Hermeneja chrystyczna. Prezentacja hermeneutyki i chrystologii Czesława S. Bartnika, w: Wokół tajemnicy Chrystusa. Materiały seminarium wykładowców dogmatyki, Gniezno 17-18.09.1997, Opole 1997, s. 49-58.

Spotkanie personalistów, "W drodze" 291(1997), s. 89-92.

Osoba to rzeczywistość, "Przegląd Powszechny" 7-8(1997), s. 145-147.

New Age. Zjawisko, kultura, filozofia, ZKK 54(1997) nr 4, s. 35-39.

Poeta wychodzi naprzeciw, w: G. Jaworska, Listy, Kraków 1997, s. 48.

Potrzeba poetyckiej rozmowy (O poezji Piotra Linka), "Akcent" 67(1997), s. 138-139.

1998

Reinkarnacja. Kosmologia w miejsce antropologii?, ZKK 55(1998) nr 1, s. 4-9.

Chrystologia hermeneutyczna, "Roczniki Teologiczne" 45(1998) z. 2, s. 21-34.

Il personalismo polacco di Czesław Bartnik, "Prospettiva Persona" 2526(1998), s. 13-16.

Wstęp, w: M. Karczmarczyk, Prośba, Zamość 1998, s. 3.

1999

Proroctwo "nowej kultury" przesłaniem pontyfikatu przełomu tysiącleci, ZKK 5859(1999), s. 25-35.

O fenomenie poezji kapłańskiej, ZKK 1-2(1999), s. 64-66. (pod pseudonimem).

Pochwała Roztocza, "Niedziela" 4(1999), s. 4. (rec. Cz. S. Bartnik, Mistyka wsi. Z autobiografii młodości 1929-1956, Źrebce 1999).

Tłum. z ang.: David Cowan, Nie potrafię się modlić, nie będę się modlić. Wołanie o pomoc w postmodernistycznym świecie, "Przegląd Powszechny" 78(1999), s. 28-35.

Metafizyczne wędrówki (rec. J. Jusiak, Metafizyka a poznanie bezpośrednie. Tradycyjny i współczesny kształt zagadnienia. Wyd. UMCS, Lublin 1998, ss. 448), "Akcent" 3-4(1999), s. 181-184.

Tajemnica Ojca. Medytacja teologiczna, w: K. Góźdź (red.), Bóg - Ojciec wszystkich, Lublin 1999, s. 175-182.

Głosy w dyskusji teologicznej o Bogu Ojcu, w: A. Czaja (red.), Wokół tajemnicy Boga Ojca. Materiały Sympozjum, Opole 1999, ss. 147-149, 151-152.

2000

Piękno z perspektywy osoby, ZKK 6263 (2000) nr 3-4, s. 4-11.

Rozum - tron rywalizujących bogów (rec. P. Lisicki, Doskonałość i nędza, Warszawa 1997), "Ethos" 49-50(2000), s. 332-336.

Komu przypisać opętanie, "Niedziela Lubelska" 43(2000) nr 16, s. III.

Historia zna jednego zwycięzcę, "Niedziela Lubelska" 43(2000) nr 17, s. III.

Tłum. F. di Fulvio, Opętania i egzorcyzmy, s. 127-160; 181-187; B. Forte, Chrystus - Zwycięzca szatana, s. 161-180; 203-209, w: K. Góźdź (red.), Teologia o szatanie, Lublin 2000.

Promieniowanie Piękna, Wstęp do Antologii poezji metafizycznej i konfesyjnej Słowa gorejące, Zamość 2000, s. 5-14.

Wpisanie osoby w język, ZKK 6263(2000) nr 1-2, s. 3-12.

Eschatologia piękna, w: J. Piątkowski (red.), Nowa metafizyczność? Eschatologizm?, Kraków 2000, s. 35-37.

Poetyckie oko, w: W. Kucharska, Nuta z tej Ziemi, Hrubieszów 2000, s. 5.

Milczenie mową, Wstęp do almanachu poezji Na przykład my, Zamość 2000, s. 5-6.

Le tragique est la beauté de la personne: vers une esthétique personnaliste, w: Materiały z Sympozjum E. Mouniera, Paris 2000.

"Przyjmować miłość" - nauka o łasce w świetle pneumatologii i personalizmu, RT (2000) z. 2, s. 119-138.

Promieniowanie Piękna, Wstęp do Antologii poezji metafizycznej i konfesyjnej Słowa gorejące, Zamość 2000, s. 5-14.

2001

Duch Święty w "profetycznym" sakramencie kapłaństwa, RT 48(2001) z. 2, s. 133-146.

El fenómeno del personalismo en Polonia, "Acontecimiento" 3(2001) nr 60, s. 15-18.

Tragicitá e bellezza della persona, "Prospettiva Persona" 10(2001) nr 36, s. 14-17.

Antropologia personalistyczna, ZKK 66-67(2001), s. 2-9.

Historia personalistyczna, ZKK 68-69(2001), s. 2-6.

Tłum. z wł.: B. Forte, Jutro ludzkości - ludzkość jutra, w: M. Rusecki, K. Kaucha, S. Ledwoń, J. Mastej (red.), Chrześcijaństwo jutra. Materiały Kongresu Teologii Fundamentalnej, Lublin 2001, s. 445-479.

Posłowie, w: M. Olszewska, Smak jesiennych poziomek, Lublin 2001, s. 68-70.

2002

L'iscrizione della persona nel linguaggio, w: Trieste e un poeta Pietro Zovatto, Trieste 2002, s. 173-179.

La profonditó di Dio, la vicinanza di Gesú, la gioia nello Spirito: La preghiera, "Jonati" 2002, nr 3, s. 4-7.

Capri - symbolika wyspy, "Kronika Rzymska" 20(2002) nr 132, s. 25-26.

Bartnik Czesław, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, Kraków 2002, s. 142-145.

Monoteizm, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, Kraków 2002, s. 814-816.

Czas i człowiek, ZKK 72-73(2002), s. 2-12.

Muzyka Ducha, RT 49(2002) z. 2.

Personalizm profetyczny prymasa Stefana Wyszyńskiego, w: K. Dybciak (red.), Prymas Wyszyński a kultura katolicka, Warszawa 2002, s. 123-161.

2003

"Prijímat' lásku" - Nauka o milosti vo svetle pneumatológie a personalizmu, "Disputationes Scientificae" 2(2003), c. 2, s. 36-53.

Teologia jako towarzyszenie, pamięć i proroctwo. Symbolika spotkania Boga i człowieka, w; S. Kozakiewicz (red.), Teologia dogmatyczna i jej przekaz, Olsztyn 2003, s. 69-88.

Personalizm jako perspektywa mariologii Jana Pawła II, "Salvatoris Mater" 5(2003) nr 3, s. 59-89.

Il simbolismo dell'isola, w: A. Nocoń (red.), All'uomo serve un'isola.Antologia della poesia polacca su Capri, Firenze 2003, s. 15-17.

Panteizm, ZKK 74-75(2003), s. 3-12.

Świątynia domu, w: M. Kościński, Krasnobród dawnych lat, Lublin 2003, s. 35-48.

Poesie su Capri, w: A. Nocoń (red.), All'uomo serve un'isola.Antologia della poesia polacca su Capri, Firenze 2003, s. 81-89.

Prorockie powołanie Kościoła wobec Europy i świata, RT 50(2003) z. 2, s. 177-191.

"Ciało stało się słowem". Estetyka teologiczna, ZKK 76-77(2003), s. 4-11.

2004

Symbolika trynitarna Brunona Fortego, Wyd. KUL, Lublin 2004.

Symbolika trynitarna Kościoła jako komunii i misji według Brunona Fortego, w: A. Czaja, M. Marczewski (red.), Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, TN KUL, Lublin 2004, s. 213-233.

Personalizm Prymasa Stefana Wyszyńskiego, w: Z. Krzyszowski, M. Nowak, S. Sieczka (red.), Z potrzeby serca... Księga jubileuszowa dedykowana ks. Edwardowi Pohoreckiemu, IWKR KUL, Lublin 2004, s. 218-241.

Piękno Niepokalanej według Jana Pawła II, "Rycerz Niepokalanej (dla Polonii)" 12(2004), s. 522-525.

2005

Il personalismo polacco dei secoli XX e XXI, w: M. Toso, Z. Formella, A. Danese (red.), Emmanuel Mounier. Persona e umanesimo relazionale nel Centenario della nascita (1905-2005), vol. I, Wyd. LAS, Roma 2005, s. 345-358.

Entusiasmo del umanesimo personalista,w: Actas de I Congreso Internacional de Personalismo Comunitario: Democracia, Persona y Participación Social, Madrid (24-26, julio 2005), s. 139-144.

Amo ergo sum. Osoba i personalizm w myśli ks. Wincentego Granata, RT 52(2005) z. 2, s. 149-162.

Różne osobowości, jedna osoba? Propozycja personalizmu Wincentego Granata, w: Muž a žena z personalistického hľadiska, "Acta Philosophica Tyrnaviensia", nr 11(2005), s. 151-159.

Logos - Osoba - Symbol, w: ŽiɁ Božie Slovo vo svetle Evanjelia, Košice 2005, s. 28-48.

Symbolika trynitarna w pismach Brunona Fortego, "Summarium" 34(54) 2005, s. 87-96.

Préface, w: K. Witko, Dire la foi chrétienne - l'homme d'aujourd'hui. L'essai de Jean Daniélou (1905-1974) et son enjeu théologique pour notre temps. "Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego" Wyd. KUL, Lublin 2005, s. 7-8.

Słowo wstępne, w: H. Szumił, Działalność naukowa ks. prof. Wincentego Granata, "Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego" Wyd. KUL, Lublin 2005, s. 5-6.

L'Eucaristia - "Persona", "L'Osservatore Romano" 145 (2005), [23 febbraio 2005], s. 7.

Eucharystia jest "Osobą", "Rycerz Niepokalanej (dla Polonii)" 1(2005), s. 12-15.

Eucharystia tworzy osobę społeczną - Kościół, "Rycerz Niepokalanej (Pol)" 2(2005), s. 67-70.

Eucharystia sakramentem bliskości Boga (cz. 1), "Rycerz Niepokalanej (Pol)" 4(2005), s. 165-167.

Eucharystia sakramentem bliskości Boga (cz. 2), "Rycerz Niepokalanej (Pol)" 5(2005), s. 223-225.

Eucharystia sakramentem nowego życia, "Rycerz Niepokalanej (Pol)" 7-8(2005), s. 331-333.

Eucharystia jest chlebem, "Rycerz Niepokalanej (dla Polonii)" 10(2005), s. 413-415.

Cywilizacja miłości. Program pontyfikatu Jana Pawła II, "Sukces" 5(2005), s. 16-17.

Miłosierdzie - czyli o przyszłej wizji człowieka, "Sukces" 6(2005), s. 17-18.

Portet Jezusa - czyli o istocie chrześcijaństwa, "Pieczęć 4(2005) n. 10, s. 6-9.

"...Do kapłanów, którzy wejdą w rok dwutysięczny", "Itinerarium" 1(2005), s. 76-78.

2006

Different Personalities, one Person? Wincenty Granat's Proposal concerning Personalism, "Appraisal" 6(2006), No 1, s. 28-32.

L'Eucaristia - Persona, w: Redemptionis sacramentum. L'Eucaristia azione di Cristo e della Chiesa, pod. red. Congregazione per il Culto e la Disciplina dei Sacramenti, Siena 2006, s. 195-202. (przedruk z: L'Osservatore Romano" 145 (2005), [23 febbraio 2005]).

Bóstwo Jezusa Chrystusa, w. M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, wyd. 3 zmienione, Lublin 2006, s. 199-207.

Bruno Forte. Teologia w dialogu, w: Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, pod red. J. Majewskiego, J. Makowskiego, t. 3, Warszawa 2006, s. 112-128.

Logos - Osoba - Symbol: teologia słowa w perspektywie personalistycznej, "Studia Nauk Teologicznych PAN", nr 1 (2006), s. 81-92.

Aktualność personalizmu, w: W. Granat, Osoba ludzka. Próba definicji, wyd. 2 poprawione i rozszerzone, "Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego" Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 337-345.

Człowiek jest pragnieniem. Słowo redaktora serii, w: S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, "Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego" Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 201-203.

Le tragique est la beauté de la personne: vers une esthétique personnaliste, w: Emmanuel Mounier. L'Actualité d'un grand témoin, t. 2, Paris 2006, s. 211-220.

Pontyfikat spotkań, w: J. Kawałko, Zamojskie spotkania z Janem Pawłem II, Zamość-Lublin 2006, s. 179-181.

Piękno się objawiło, w: Jan Paweł II do artystów - Artyści do Jana Pawła II, Lublin 2006, s. 228-234.

Jana Pawła II interpretacja miłości Trójjedynego. Encyklika Dominum et vivificantem odczytana po dwudziestu latach, RT 53(2006), s. 97-109.

Wincenty Granat's Proposal concerning Personalism, w: W. Granat, Osoba ludzka. Próba definicji, Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 347-355. (Przedruk z "Appraisal" 6(2006), No 1, s. 28-32.)

O paradoksie wiary Anny Kamieńskiej, "Egeria" 3 (8) 2006 , s. 22-23.

2007

El personalismo de comunión en Karol Wojtyla, w: J. M. Burgos (red.), La filosofía personalista de Karol Wojtyla, Madrid 2007, s. 195-209.

Il profilo personalistico della mariologia di Giovanni Paolo II, w: T. Siudy (red.), La Vergine Maria nel magistero di Giovanni Paolo II, tłum. L. Abignente, Watykan 2007, ss. 53-65.

Eucharystia jest "Osobą", RT 54(2007) z. 2 s. 141-149 (artykuł poszerzony z OR).

Z dziennika duszy, w: Jan Paweł II w Lublinie (album), Lublin 2007, s. 199-203.

Wstęp, w: B. Forte, Istota chrześcijaństwa, tł. K. Kozak, Lublin 2007, s. 5-16.

Communitarian Personalism today. What can communitarian Personalism contribute to the present reality? W: I Congreso Internacional de Personalismo Comunitario, Actas, vol. II, Madrid 2007, s.153-158.

Personalizm Objawienia i wiary w ujęciu ks. prof. Mariana Ruseckiego, w: Pr. zbiorowa: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, Lublin 2007, s. 75-81.

Nowość humanizmu chrześcijańskiego, w: W. Granat, Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego, pod. red. K. Guzowskiego, H. I. Szumił, "Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL", Lublin 2007, s. 5-10.

Introduction, w: Cz. S. Bartnik, Studies in Personalist System, Lublin 2007, s. 5-8.

Wstęp, w: Cz. S. Bartnik, Szkice do systemu personalizmu, "Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL", Lublin 2007, s. 7-9.

Posłowie, w. S. Kowalczyk, Bóg i człowiek w myśli św. Augustyna, "Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL", Lublin 2007, s. 350-352.

2008

Personalizm polski na tle personalizmu europejskiego, w: M. Rusecki (red.), Personalizm polski, Lublin 2008, s. 441-468;

Chrystus kerygmatu a Chrystus dogmatu, RT 55(2008) z. 2, s. 29-41.

Hermeneutyka personalistyczna, w: K. Góźdź, E. Sienkiewicz (red.), Ku mądrości teologii, Szczecin 2008, s. 23-47.

Kaloterapia. Piekno jako obecność, przemiana i szczęście, w: pr. zb. Terapeutyczna wartość piękna, Świdnik 2008, s.7-24;

Rec.: J. Szymik, Teologia - rozmowa o Bogu i człowieku, RT 55 (2008) z. 2, s. 227-230.

Karol Wojtyła - filozof personalista, "Akcent" 3(2008), s. 100-107.

Kolejne odsłony jednej historii (Rec. E. Kaczyński, Moje spotkania z Janem Pawłem II, Warszawa 2008, ss. 386), "Akcent" 3(2008), s. 128-130.

Personalizm jako system, w: Cz. S. Bartnik, Personalizm, Lublin 2008, wyd. 3, s. 427-436.

Ideał życia z Chrystusem, w: W. Granat, Panie, szukam Twego oblicza, Lublin 2008, s. 5-10.

Hasła w: A. Pavan (red.), Enciclopedia della persona nel XX secolo, Neapol 2008:

Bartnik Czesław.

Bednarski Feliks.

Granat Wincenty.

Grygiel Stanisław.

Kowalczyk Stanisław.

Krąpiec Mieczysław.

Mazurek Franciszek.

Popielski Kazimierz.

Styczeń Tadeusz.

Ślipko, Tadeusz Tomasz.

Wyszyński Stefan.

2009

Eucharystia jako misterium osobowe. Oblubieńczy charakter jedności eucharystycznej (MD 26-27), w. T. Paszkowska (red.), Mulieris dignitas - promieniowanie kobiecości, Lublin 2009, s. 315-328.

Hermeneutyka personalistyczna, w: In Persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława Bartnika, t. 2, Lublin 2009.

Humanizm personalistyczny w koncepcji ks. Wincentego Granata, "Roczniki Teologii Dogmatycznej" 1(2009), s. 65-78.

Królestwo Boże a królowanie Chrystusa na ziemi. W: Scripturae Lumen. Ewangelia o Królestwie (Red. A. Paciorek). Lublin 2009.

Ksiądz Wincenty Granat - humanista i personalista, w: W służbie słowa pisanego. Księga pamiątkowa dedykowana Halinie Irenie Szumił, Lublin-Warszawa 2009, s.117-138.

Modalizm, w: Encyklopedia katolicka, t. XIII, Lublin 2009, kol. 96.

Personalizm i dziedzictwo niepersonalizmu (Wstęp), w: G. Barth, Ku pełni osoby w Chrystusie. Wincentego Granata personalizm integralny, Lublin 2009.

2010

Dogmatyka czy symbolika Miłosierdzia? [współautor z Bpem W. Depo], w: K. Góźdź, K. Guzowski (red.), Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, Lublin 2010.

Zamojski Zjazd Teologów. Sprawozdanie, w: K. Góźdź, K. Guzowski (red.), Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, Lublin 2010.

Ponowne odkrycie Ducha Świętego w codzienności. Wprowadzenie, w: K. Guzowski, G. Barth, Duch Święty w naszej codzienności, Lublin 2010, s. 7-16.

Uzdrowienia - teologia i praktyka, w: K. Guzowski, G. Barth, Duch Święty w naszej codzienności, Lublin 2010, s. 93-107.

Stanisław Kowalczyk - personalizm realistyczno-dynamiczny. Posłowie, w: S. Kowalczyk, Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły, Lublin 2010, ss. 235-246.

Wprowadzenie, w: Giulia Paola di Nicola, A. Danese, Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu, 2010, ss. 245.

Przedmowa, w: Juan Manuel Burgos, Personalizm. Autorzy i tematy nowej filozofii, Warszawa 2010, s. 9-15.

Wincenty Granat (1900-1979), w: J. M. Burgos, Personalizm. Autorzy i tematy nowej filozofii, Warszawa 2010, s. 187-193.

Czesław Stanisław Bartnik, w: J. M. Burgos, Personalizm. Autorzy i tematy nowej filozofii, Warszawa 2010, s. 194-202.

Słowo wstępne, w: W. Cyran, Spoczynek w Duchu Świętym, Częstochowa 2010, s. 3-8.

Katecheza w horyzoncie osób. Posłowie, w: P. Goliszek, Katecheza a osoba. Wybrane zagadnienia z metodologii personalistycznej w katechezie, Lublin 2010, s. 215-219.

Antropologia autonomiczna a antropologia teonomiczna: próba syntezy, RTD 57(2010) t. 2, s. 77-93.

Objawienie jako re-velatio według Bruna Forte, "Studia Theologiae Fundamentalis" t. 1, 2010, s. 113-130.

G. Barth: wybrane publikacje


Teologia narracyjna a teologia dogmatyczna, "Roczniki Teologiczne" 55(2008), z. 2, s. 91-106

Ku całościowej wizji osoby ludzkiej. Metodologiczne przesłanki personalizmu integralnego, "Teologia w Polsce" 2(2008), nr 1, s. 43-53

Rozumienie-czyn-osoba. Karola Wojtyły hermeneutyka personalizstyczna, "Roczniki Teologiczne" 55(2008), z. 2, s. 141-155

Personalizm w teologii. Przyczynek do metody, "Teologia w Polsce" 2(2008), nr 2, s. 357-366

Antyideologiczne przesłanki personalizmu chrześcijańskiego, "Studia Gnesnensia" 22(2008), s. 133-142

W poszukiwaniu personalistycznego wzorca uprawiania teologii, w: Ku mądrości teologii, red. K. Góźdź, E. Sienkiewicz, Szczecin 2008, s. 49-61

Ku pełni osoby w Chrystusie. Wincentego Granata personalizm integralny, Lublin 2009, ss. 249

Kobieta - drugie "ja" w integralnym człowieczeństwie oraz wezwanie do międzyosobowej komunii. Komentarz do Listu Apostolskiego Jana Pawła II "Mulieris dignitatem", red. T. Paszkowska [w druku]

Uznanie Boga jako afirmacja człowieka. O teotropicznej strukturze osoby ludzkiej, "Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie" 14(2009) [w druku]

Chalcedon - koniec czy początek? Hermeneutyczne znaczenie orzeczenia soborowego, XLI Tydzień Eklezjologiczny, KUL, 9-11 III 2009 r. [oddane do druku]

Jak wypowiedzieć Niewypowiedzianego? W poszukiwaniu adekwatnego języka w teologii, "Roczniki Teologiczne" 56(2009), z. 2, [oddane do druku]

Elementy hermeneutyki chrystologicznej w encyklice "Redemptor hominis", "Roczniki Teologiczne" 56(2009), z. 2 [oddane do druku]

W. Słomski: wybrane publikacje


a) książki:
1. Wolność osoby ludzkiej według Emmanuela Mouniera, Warszawa 1996.

2. Personalistyczna wizja wolności, Warszawa 2000.

3. Úvod do filozofie Emanuela Mouniera, Prešov 2006.

4. Историко-Философское Эссе, Minsk 2006.

5. Duch personalizmu, Warszawa 2008.

b) teksty:
1. Personalistyczna koncepcja wolności Emmanuela Mouniera, Edukacja Filozoficzna 26/1998.

2. Osoba, osobowość - koncepcja osoby w personalizmie chrześcijańskim, Kronika Diecezji Sandomierskiej 91/1998.

3. Kilka uwag o personalizmie Emmamuela Mouniera, Olimpiada Filozoficzna 19/2000

4. Wolność - jej znaczenie, rola i ważniejsze orientacje, Ruch Filozoficzny 1/2002.

5. Kilka uwag o personalizmie Emmanuela Mouniera, Archeus 3/2002.

6. Wolność - jej znaczenie, rola i ważniejsze orientacje, Ruch Filozoficzny 1/2002.

7. Emmanuela Mouniera filozoficzna koncepcja chrześcijańskiego personalizmu, w: Phenomena 9/2003, s. 19-41.

8. Koncepcja osoby w filozofii E. Mouniera, w: Ruch Pedagogiczny 1-2/ 2004, s. 16-25.

9. Koncepcja komunikacji w filozofii Emanuela Mouniera, w: Filozofia a źivot, Presov 2004, s. 406- 411.

10. The civilization of labor in the personalistic philosophy of Emanuel Mounier, in: Parerga 1-2008, s. 53- 68.

Design by flankerds.com and DCh