Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego

Opis

Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego została erygowana 1 lutego 2005 roku. Jej założycielem a także pierwszym kierownikiem został ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski. Ukonstytuowanie się katedry w ramach Instytutu Teologii Dogmatycznej KUL stanowiło uwieńczenie i owoc dotychczasowej refleksji personalistycznej jej polskich prekursorów, a zarazem twórców lubelskiej szkoły personalistycznej: ks. prof. Wincentego Granata, kard. prof. Karola Wojtyły i ks. prof. Czesława S. Bartnika.

W ramach Katedry prowadzone są systematyczne badania z zakresu filozofii i teologii osoby, humanizmu chrześcijańskiego, epistemologii, metodologii i hermeneutyki personalistycznej, rozwijając w ten sposób dorobek wielkich Personalistów polskich i zagranicznych, jak np. E. Mouniera, R. Guardiniego. Refleksja naukowa nad osobą ludzką winna posiadać charakter "kerygmatyczny" i promujący; służy temu "Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL", w ramach której prezentowane są najciekawsze dzieła z zakresu personalizmu. Zainteresowanie kolejnych pokoleń teologów-dogmatyków myślą personalistyczną świadczy o jej doniosłości i potrzebie dalszego rozwijania.

W Katedrze zatrudniony jest ks. bp dr Wacław Depo oraz ks. dr Grzegorz Barth. Ks. adiunkt G. Barth specjalizuje się w myśli ks. W. Granata i metodologii. W krótkiej historii Katedry wypromowano już 4 doktorów i 29 magistrów.

Katedra współpracuje z:
- Katedrą Personalizmu Chrześcijańskiego UKSW (Polska);
- Stowarzyszeniem Naukowym Personalizm (Polska);
- Centro Ricerche Personaliste di Teramo (Włochy);
- Asociación Española de Personalismo (Hiszpania);
- Instituto Emmanuel Mounier (Hiszpania);
- Kwartalnikami personalistycznymi:
"Prospettiva Persona" (Włochy), "Personalizm" (Polska) i "Acontecimiento" (Hiszpania).

K. Guzowski

Design by flankerds.com and DCh