Serce Matki

Najukochańsza i Niepokalana Matko, dziękuję Tobie za wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego, który nasycił całą Twoją duszę, serce i ducha czystością widzenia i słyszenia Boga w codzienności, kochania miłością zbawczą wszystkich ludzi na ziemi i pragnieniem zaniesienia wszystkim ludziom wieści o tym, że Bóg jest na ziemi w Kościele i w nas, i że jest bliższy nam niż my wobec siebie samych; prosimy Cię abyś w swym przeczystym Sercu umieściła również nasze troski i poszukiwania, abyśmy ogarnięci mocą Ducha Świętego – który od niepokalanego poczęcia był Twoim Życiem – żywili tę samą miłość do Boga i pragnienie objawienia się Jego chwały w naszej codzienności. Amen.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Duchu Święty, Boże, który mieszkasz we mnie, uwielbiam Cię za miłość Twą i dar Twej Osoby. Jesteś we mnie w jedności z Ojcem i Synem; jesteś we mnie, jednocząc mnie z braćmi i siostrami na ziemi i w niebie; przychodzisz do mnie w Słowie i sakramencie; przychodzisz w Ciele Chrystusa i w ciałach moich sióstr i braci. Ty pragniesz, abym przemieniał się w świątynię przez przyjmowanie Bożego życia, poprzez wolne „tak” wypowiadane Tobie na modlitwie i wyrażone w uczynkach miłości. Ty mnie przemieniasz w Eucharystii, aby móc objawiać ludziom mądrość Chrystusa, który niczego dla swojej chwały nie czynił, lecz dla Tego, który Go posłał dla zbawienia naszego – Ojca.

Ty, Duchu Święty, wzbudzasz we mnie słowa modlitwy – uwielbienia, dziękczynienia, prośby, aby całe moje życie zlało się w jeden nurt z życiem Jezusa Chrystusa, doskonałego Człowieka, Nowego Adama. Ty kształtujesz we mnie Chrystusa, gdyż żaden człowiek przedtem nie posiadał takiej pełni miłości Bożej, jak Wcielony Syn. Nikt wcześniej nie odczuwał takiej radości, jak On, pełniąc wolę Boga Ojca. Tylko w Nim ziemia i niebo, stworzenie i Stwórca, mogły w całkowitej harmonii i zespoleniu wysławiać jedność Bożego zamysłu wobec całego świata, odbicie odwiecznej miłości Osób Trójcy.

Proszę Cię, uwolnij mój wzrok, słuch i uczucia od tego, co przyziemne. Daj mi oczy i uszy Jezusa; daj mi Jego serce, aby królestwo Boże żyło we mnie, a ja w królestwie. Uwolnij mnie od przywiązania do grzechu, abym mógł postępować w wolności Bożego dziecka.

Ty wiesz, Panie, mieszkając w nas, jak trudno nam się wznieść ponad to, co widzialne, co zmysłowe i śmiertelne. Jak bardzo chcemy uzyskać nieśmiertelność i trwałą pamięć wśród ludzi, budując trwałe pomniki z kamienia i żelaza, zostawiając wyryte tam nasze imiona; jak często zapominamy, iż to jedynie Ty jesteś wieczną pamięcią i wiecznym życiem, które nie umiera. Ileż entuzjazmu jest w nas, Bożych dzieciach, gdy wykonujemy dzieła nietrwałe, materialne, a jak mało entuzjazmu żywimy dla pełnienia Twoich dzieł miłosierdzia, jednania ludzi, pocieszania, głoszenia Twego słowa zbawienia. Zdarza się też nam zapominać o Twojej mądrości i wszechmocy: wysilając się dla Kościoła i zbawienia ludzi, nie pytamy Cię nawet o Twój plan, chociaż jesteś głównym architektem, budowniczym i właścicielem Kościoła – w jedności z Ojcem i Synem; my jedynie jesteśmy sługami.

Dlatego Panie, Duchu Święty, w swoim wielkim miłosierdziu, niepomny na wszystkie nasze niewierności i niewdzięczność, udziel nam w Eucharystii całego Chrystusa: Jego słowo i całą Jego osobę, budząc w nas te wszystkie modlitwy, pragnienia, uczucia, myśli, którymi było wypełnione wnętrze Jezusa w czasie ziemskiej misji, na krzyżu i w zmartwychwstaniu. Ty dajesz nam duchowy świat Jezusa Chrystusa, przemieniając nas w nowych ludzi, zdolnych do ofiarowania Bogu tego wszystkiego, co od Niego posiadamy; a przecież nic nie posiadamy, co nie byłoby Bożym darem.

Prosimy Cię, Duchu Święty Boże, najdoskonalszy Darze Bożej miłości dla nas stworzeń, abyś nas przebóstwił, uświęcił i przemienił na wzór Chrystusa. Abyś wyjął stare serca z ciała i włożył w nas chwalebne serce Jezusa; abyś przeobraził nasze ciało i przeniknął naszą wolę, tak abyśmy wraz z Chrystusem-Eucharystią mogli całkowicie należeć do Ojca i pełnić Bożą wolę. Prosimy Cię także, Duchu Miłości, abyś uświęcił naszą miłość, uzdalniając nas do miłości miłosiernej wobec grzeszników i nieprzyjaciół, czyniąc nas w ten sposób światłem świata i solą ziemi. Niech Twoja świętość sprawi, aby komunia z ciałem i krwią Chrystusa uzdolniła nas do złożenia siebie w ofierze, ku chwale Boga Ojca.

O Duchu Święty Boże, pragnę Cię zawsze wielbić w Twoich dziełach i w Twoich świętych! Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu! Amen.

ks. Krzysztof Guzowski