Serce Matki

Najukochańsza i Niepokalana Matko, dziękuję Tobie za wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego, który nasycił całą Twoją duszę, serce i ducha czystością widzenia i słyszenia Boga w codzienności, kochania miłością zbawczą wszystkich ludzi na ziemi i pragnieniem zaniesienia wszystkim ludziom wieści o tym, że Bóg jest na ziemi w Kościele i w nas, i że jest bliższy nam niż my wobec siebie samych; prosimy Cię abyś w swym przeczystym Sercu umieściła również nasze troski i poszukiwania, abyśmy ogarnięci mocą Ducha Świętego – który od niepokalanego poczęcia był Twoim Życiem – żywili tę samą miłość do Boga i pragnienie objawienia się Jego chwały w naszej codzienności. Amen.

Dwa Serca

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Ty pod Niepokalanym Sercem Maryi ukształtowałeś Najświętsze Serce Boga-Człowieka. Również dzięki Twojej mocy Krew z Jej Ciała i Miłość Jej Serca złączyły się w jeden nurt z życiem Jezusa po to, by wszyscy mogli czerpać życie wieczne z tego samego źródła, które jest w Ojcu. W Twojej mocy także Krew Chrystusa nieustannie ożywia członki Jego Świętego Kościoła, kiedy Ty zstępujesz podczas Eucharystii, aby Kielich z winem przemienić w Kielich życiodajnej Krwi Zbawiciela.
Duchu Święty, Ty wypełniłeś to Serce sobą, czyli Miłością, która eksplodowała po Męce i Śmierci Zbawiciela, ugodzonego włócznią naszych grzechów i niezrozumienia, dając nam, wierzącym, w Wodzie i Krwi lekarstwo na nasze grzechy.

Dziękujemy Ci, że ten zmaltretowany i zhańbiony ludzki organ stał się naszą Bramą do odnowionego i uleczonego człowieczeństwa.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, by przygotować dogodne miejsce dla bosko-ludzkiego Serca Jezusa stworzyłeś serce ludzkie. Człowiek w ogrodzie Eden splamił je grzechem, uniemożliwiając sobie osiągnięcie celu istnienia – upodobnienia się do swego Stwórcy. Gdy jednak przyszedł odpowiedni, ustanowiony przez Ciebie czas, w cudzie Niepokalanego Poczęcia ochroniłeś swą mocą jedno tylko Serce należące do Twojego wiernego zwierciadła – Maryi. Ona, zachowując czystość, napełniana przez Ciebie łaską, zaczęła płonąć Twoją miłością i przyjmując na siebie cierpienia Matki włączyła się w Misteria Syna.

Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam współuczestnictwo w dziele odkupieńczym, któremu przewodzi Ona – Twa Oblubienica.

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami!

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Duchu Święty, Boże, który mieszkasz we mnie, uwielbiam Cię za miłość Twą i dar Twej Osoby. Jesteś we mnie w jedności z Ojcem i Synem; jesteś we mnie, jednocząc mnie z braćmi i siostrami na ziemi i w niebie; przychodzisz do mnie w Słowie i sakramencie; przychodzisz w Ciele Chrystusa i w ciałach moich sióstr i braci. Ty pragniesz, abym przemieniał się w świątynię przez przyjmowanie Bożego życia, poprzez wolne „tak” wypowiadane Tobie na modlitwie i wyrażone w uczynkach miłości. Ty mnie przemieniasz w Eucharystii, aby móc objawiać ludziom mądrość Chrystusa, który niczego dla swojej chwały nie czynił, lecz dla Tego, który Go posłał dla zbawienia naszego – Ojca.

Ty, Duchu Święty, wzbudzasz we mnie słowa modlitwy – uwielbienia, dziękczynienia, prośby, aby całe moje życie zlało się w jeden nurt z życiem Jezusa Chrystusa, doskonałego Człowieka, Nowego Adama. Ty kształtujesz we mnie Chrystusa, gdyż żaden człowiek przedtem nie posiadał takiej pełni miłości Bożej, jak Wcielony Syn. Nikt wcześniej nie odczuwał takiej radości, jak On, pełniąc wolę Boga Ojca. Tylko w Nim ziemia i niebo, stworzenie i Stwórca, mogły w całkowitej harmonii i zespoleniu wysławiać jedność Bożego zamysłu wobec całego świata, odbicie odwiecznej miłości Osób Trójcy.

Proszę Cię, uwolnij mój wzrok, słuch i uczucia od tego, co przyziemne. Daj mi oczy i uszy Jezusa; daj mi Jego serce, aby królestwo Boże żyło we mnie, a ja w królestwie. Uwolnij mnie od przywiązania do grzechu, abym mógł postępować w wolności Bożego dziecka.

Ty wiesz, Panie, mieszkając w nas, jak trudno nam się wznieść ponad to, co widzialne, co zmysłowe i śmiertelne. Jak bardzo chcemy uzyskać nieśmiertelność i trwałą pamięć wśród ludzi, budując trwałe pomniki z kamienia i żelaza, zostawiając wyryte tam nasze imiona; jak często zapominamy, iż to jedynie Ty jesteś wieczną pamięcią i wiecznym życiem, które nie umiera. Ileż entuzjazmu jest w nas, Bożych dzieciach, gdy wykonujemy dzieła nietrwałe, materialne, a jak mało entuzjazmu żywimy dla pełnienia Twoich dzieł miłosierdzia, jednania ludzi, pocieszania, głoszenia Twego słowa zbawienia. Zdarza się też nam zapominać o Twojej mądrości i wszechmocy: wysilając się dla Kościoła i zbawienia ludzi, nie pytamy Cię nawet o Twój plan, chociaż jesteś głównym architektem, budowniczym i właścicielem Kościoła – w jedności z Ojcem i Synem; my jedynie jesteśmy sługami.

Dlatego Panie, Duchu Święty, w swoim wielkim miłosierdziu, niepomny na wszystkie nasze niewierności i niewdzięczność, udziel nam w Eucharystii całego Chrystusa: Jego słowo i całą Jego osobę, budząc w nas te wszystkie modlitwy, pragnienia, uczucia, myśli, którymi było wypełnione wnętrze Jezusa w czasie ziemskiej misji, na krzyżu i w zmartwychwstaniu. Ty dajesz nam duchowy świat Jezusa Chrystusa, przemieniając nas w nowych ludzi, zdolnych do ofiarowania Bogu tego wszystkiego, co od Niego posiadamy; a przecież nic nie posiadamy, co nie byłoby Bożym darem.

Prosimy Cię, Duchu Święty Boże, najdoskonalszy Darze Bożej miłości dla nas stworzeń, abyś nas przebóstwił, uświęcił i przemienił na wzór Chrystusa. Abyś wyjął stare serca z ciała i włożył w nas chwalebne serce Jezusa; abyś przeobraził nasze ciało i przeniknął naszą wolę, tak abyśmy wraz z Chrystusem-Eucharystią mogli całkowicie należeć do Ojca i pełnić Bożą wolę. Prosimy Cię także, Duchu Miłości, abyś uświęcił naszą miłość, uzdalniając nas do miłości miłosiernej wobec grzeszników i nieprzyjaciół, czyniąc nas w ten sposób światłem świata i solą ziemi. Niech Twoja świętość sprawi, aby komunia z ciałem i krwią Chrystusa uzdolniła nas do złożenia siebie w ofierze, ku chwale Boga Ojca.

O Duchu Święty Boże, pragnę Cię zawsze wielbić w Twoich dziełach i w Twoich świętych! Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu! Amen.

ks. Krzysztof Guzowski

Niedziela Trójcy Przenajświętszej

Kim jesteś słodkie Światło, napełniające mnie
i rozświetlające mroki mego serca?
Wiedziesz mnie jak matczyna dłoń
a gdybyś mnie opuścił,
nie potrafiłabym uczynić ani jednego kroku.
Jesteś jak przestrzeń
otaczająca moje jestestwo i osłaniasz mnie sobą.
Gdyby wymknęło się z Twojej opieki,
zstąpiłoby do otchłani nicości,
z której wzniósłbyś je do Światła.
Ty, bliższy mnie niż ja sobie
i bardziej wewnętrzny niż moje wnętrze,
a przecież nieuchwytny i niepojęty,
rozsadzający każde imię:
Duchu Święty – Wieczna Miłości!

Czyż nie jesteś jak słodka manna,
która z Serca Syna
przepływa do mojego serca
potrawa aniołów i świętych?
On, który podniósł się ze śmierci do życia,
wskrzesił i mnie do Życia
ze snu śmierci.
Nowego Życia udziela mi każdego dnia,
kiedyś ogranie mnie jego Pełnia
Życie z Twojego Życia – Ty sam:
Duchu Święty – Wieczne Życie.

Czyż nie jesteś jak promień,
który migoce z tronu wiecznego Sędziego
i wnika do nocy duszy,
która nigdy nie poznała samej siebie?
Miłosiernie i nieubłaganie
wnika do skrywanych zakątków.
Dusza przerażona swoim widokiem ustępuje świętej bojaźni,
która jest początkiem owej mądrości
pochodzącej z wysoka,
i udziela nam wytrwałości
przez Twoje Działanie,
które stwarza nas ponownie:
Duchu Święty – Promieniu przenikający wszystko! 

Czyż nie jesteś jak pełnia i moc ducha,
przez co Baranek łamie pieczęć
z wiecznego postanowienia Bożego?
Niesieni Tobą pędzą wysłańcy sądu przez świat
i oddzielają ostrym mieczem
Królestwo Światła od królestwa nocy.
Wtedy niebo i ziemia stają się nowe
i wszystko powraca na swoje miejsce
poprzez Twoje tchnienie:
Duchu Święty – Zwycięska Mocy!

Czyż nie jesteś budowniczym,
który stworzył wieczną katedrę
wznoszącą się z ziemi ku niebiosom?
Ożywiane Tobą podnoszą się wysoko filary
i stoją niezachwiane.
Nazwane Wiecznym Imieniem Boga
zdążają ku Światłu,
podtrzymują kopułę:
Światłu – zwieńczającemu niby korona święta katedrę,
Twoje dzieło obejmujące cały świat:
Duchu Święty – Tworząca Ręko Boga!

Czyż nie jesteś stwarzającym jasne zwierciadło,
najpierw tronu Najwyższego,
podobny do morza kryształu,
w nim Bóstwo przygląda się sobie z miłością?
Pochylasz się nad stworzeniem,
Twoim najpiękniejszym dziełem
i promieniując odbija się
W Tobie Twój blask.
A wszelkich istot czysta piękność
jednoczy się w cudownej postaci
dziewicy, Twojej oblubienicy bez skazy
Duchu Święty – Stworzycielu Wszechświata!

Czyż nie jesteś słodką pieśnią miłości
oraz świętej bojaźni,
rozbrzmiewającej wiecznie przed
Trójjedynym Tronem
oraz jednoczącej w sobie czysty dźwięk
wszelkich istot?
Harmonia,
która łączy członki z głową,
w niej każdy
odnajduje uszczęśliwiony tajemny sens
swojego jestestwa.
Radując się powraca
wolny do Twojego strumienia
Duchu Święty – Wieczna Radości!

św. Teresa Benedykta od Krzyża
[Edyta Stein]
Patronka Europy
(1891-1942)

św. Katarzyna ze Sieny

Duchu Święty, przyjdź do serca mego. Przyciągnij je do siebie swoją mocą. Obdarz mnie miłością z bojaźnią.
Chryste, oddal ode mnie wszelkie złe myśli.
Ogrzej mnie żarem Twojej miłości. Rozpal we mnie ogień Twej błogiej miłości, aby każde cierpienie wydało mi się lekkie.
Ojcze mój święty i słodki mój Panie, wspomagaj mnie w mojej posłudze.
Chryste miłości, Chryste miłości. Amen.

św. Katarzyna ze Sieny
Doktor Kościoła
(1347-1380)

3 Niedziela Wielkanocna

Przybądź, Duchu Święty!

Uczyniliśmy nasze serca twardymi jak skała, pełnymi zawziętej dumy i perfekcyjnie przygotowanej przemocy. Dodatkowo wyposażyliśmy je w ambicje mniejsze lub większe, ale zawsze realizowane za wszelką cenę.

Praktycznie każdego dnia skazujemy Niewinnego na haniebną śmierć, gdy naszym postępowaniem kieruje coś innego niż miłość. Zło, jakie popełniamy, bez zwracania na nie uwagi, niszczy także i dzisiaj wielu niewinnych.

Przybądź, Duchu Święty, i stwórz w nas serce czyste!

Najświętsza Światłości, oświecaj nasze sumienia i nasz umysł: chcieliśmy poznać Boga, a odrzuciliśmy Chrystusa obecnego w ludziach biednych i upokorzonych przez życie, którzy przechodzili obok, nie zwracając zupełnie naszej uwagi.

Przybądź, Duchu Święty, i stwórz w nas serce czyste!

Słodki Gościu naszej duszy, pomagaj nam odkrywać początki tej łagodności, która wzięła na siebie wszystkie nasze nieprawości i nie wstydziła się nazywać nas swoimi braćmi. Upodabniaj nas do niej, abyśmy pojmowali łaskę życia jak dzieci jednego Ojca, przez Niego posłani razem z Chrystusem, aby nieść miłość wszelkiemu stworzeniu.

Przybądź, Duchu Święty, i stwórz w nas serce czyste!

Lectio divina na każdy dzień roku 3.
Czas Wielkiego Postu i Triduum Paschalne
,
Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2011, s. 409-410.
Tłum.  Andrzej Spurgjasz

Niedziela Miłosierdzia

Kochany Duchu Święty, oto świadkowie stojący pod Krzyżem widzieli jak z przebitego boku Chrystusa wypłynęły strumienie miłosierdzia. Tak miały się spełnić zapowiedzi Pana o darze Nowego Życia wypływającego z Jego wnętrza dla wierzących w Niego, a mówił wówczas o Tobie Przenajświętszy i Najdoskonalszy Boży Pocieszycielu! Uwielbiamy Cię za tysięczne dary nowego życia, w których wyraża się Boże Miłosierdzie.

To wszystko, co Chrystus w swoim wnętrzu pokonał, aby już nie dzieliło ludzkiej natury od miłości Ojca – ani grzech, ani śmierć, ani szatan – stało się zaczątkiem miłosierdzia dla ludzi, którzy przez swe narodziny dziedziczą zranioną grzechem naturę. Od kiedy wstąpiłeś w nasze wnętrza w dzień Pięćdziesiątnicy, strumienie nowego życia płyną do każdego, kto uwierzy w Chrystusowe odkupienie i przyjmie Twoje namaszczenie w chrzcie.

Dziękujemy Ci Duchu Święty, Panie Miłosierdzia, za to, że niezliczone razy podnosisz nas z naszych upadków, umacniasz nas i obdarzasz wolnością od zła. Uwielbiamy Cię Duchu Święty za to, że chcesz przebywać z nami grzesznymi, że łączysz nas z Ojcem na modlitwie i dajesz nam odczuć, że jesteśmy Jego dziećmi. Za tysięczne łaski miłosierdzia wielbimy Cię Boże Duchu, w jedności z Ojcem i Synem. Amen!

Chrystus Zmartwychwstał!

A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Rz 8, 11

Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa

Duchu Święty,
Ty który jednoczysz moją duszę z Bogiem:poruszasz ją żarliwymi pragnieniami
i rozpalasz ogniem swej miłości.
Jaki jesteś dla mnie dobry,
Boży Duchu Święty:
bądź pochwalony i błogosławiony
za wielką miłość, jaką wylewasz na mnie!
Mój Boże i Stwórco,
czy możliwe, by istniał ktoś,
kto Cię nie miłuje?
A ja tak długo Cię nie kochałam!
Wybacz mi, Panie.
Duchu Święty,
spraw, by moja dusza
była całkowicie Boża i bym Mu służyła
bez względu na osobiste korzyści,
ale jedynie dlatego że jest mym Ojcem i kocha mnie.
Mój Boże i moje wszystko,
Czy jest coś innego, czego mogłabym pragnąć?
Tylko Ty mnie zaspokajasz. Amen.

św. Teresa od Jezusa,
Doktor Kościoła
(1515-1582)

Duchu Święty, natchnij mnie;
Miłości Boża, pochłoń mnie;
Po prawdziwej drodze prowadź mnie;
Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie;
Z Jezusem, błogosław mnie;
Od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji,
od wszelkiego niebezpieczeństwa,
zachowaj mnie!

bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego
„Mała Arabka”
(1846-1878)