Nowenna – dzień 7


VII.

Owocem zaś ducha jest:
WIERNOŚĆ
(Ga 5,22)

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!

Każdy na swej drodze do świętości musi weryfikować wierność. Każdy dzień niesie za sobą trudności, próby i zadania, badające nasze poddanie woli Boga, co jest dla Niego znacznie ważniejsze niż pokuty, które narzucamy sami sobie: Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę (Mdr 3,6).

Próby wierności pieczętowały przymierza, które Pan zawierał ze swym Ludem. Noe ufał, że Pan uratuje go przed potopem (por Rdz 8,1nn). Abraham był w stanie poświęcić syna, by pełnić Jego wolę (por. Rdz 22,1nn). Dawid zaś z pokorą przyjął fakt, że to nie on wybuduje świątynię Panu (por. 2 Sm 7,12-13).

Podobnie zawarcie Wiecznego Przymierza dokonało się dzięki próbom, przez które przeszła cała Święta Rodzina. Maryja zgodziła się zostać Matką Bożą, pomimo że groziło jej za to ukamienowanie (por. Łk 1,34). Józef przyjął z pokorą pod swój dach brzemienną Maryję (por. Mt 1,24). A Jezus znosił wszelkie przeciwności poddany woli Ojca, którą ostatecznie wypełnił swoją męką (J 19,28).

Choć męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa dokonały dzieła naszego zbawienia, jesteśmy zaproszeni do uczestnictwa w odkupieniu! Osiągniemy to przez posłuszeństwo woli Boga, nawet jeśli nie będziemy jej do końca rozumieli. Św. Piotr, widząc, że Duch Święty zstępuje tak na Żydów, jak na pogan, przekonał się o uniwersalności zbawienia (por. Dz 10,47-48). Św. Paweł natomiast w swoich podróżach nie kierował się własnym planem, ale uległością Duchowi Świętemu (por. Dz 16,6-7).

Używając własnych słów, w prostej rozmowie, oddajmy dziś Duchowi Świętemu swoją wolę, łącząc ten akt z zasługami Świętej Rodziny.

Koronka do Ducha Świętego 

Miłość wszystkiemu wierzy.
(1 Kor 13,7)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *